اکبر شاه که خیلی ها را غرق و سر به نیست کرد! هیچوقت نمی خواست و دوست نداشت غرق بشه؛ غرقش کردن! خانواده اکبر شاه خیلی ناراحت هستند که پدرخوانده مافیای نظام به زور جوانمرگش کردن! ولی نمیگن خامنه ای یار غار گرمابه و گلستانش را که در خم رنگرزی خمرگان نظام یکشبه رهبر
و ولی فقیهش کرد سرش کرد زیر آب!
میگن چاهی بکن بهر کسی اول خودت آخر کسی! بله اکبر شاه که همه اش چاه می کند برای دیگران و توطئه می چید و فتنه می آفرید، خود عاقبت در چاه پر آب افتاد و مرد!

نه ببخشید! انداختنش و مرد. به درک!

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah