روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه نودوهفت؛اطلاعات سپاه قرارگاه ابو الفضل العباس اهواز دو نفر از شهروندان اهوازى بنام های خلیل خسرجی سی ساله و هاشم عفری از اهالی کوی ملاشیه جنوب غرب اهواز را بازداشت کرده و به جای نامعلومی منتقل كرده است.

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah