خانواده های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز برای چندمین روز مقابل استانداری اهواز تجمع کرده و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
شنبه ۱۵دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah