روز جاری چهارهموطن بهائی بنامهای منوچهر رحمانی ، فرزاد همایونی، سهراب نقی پور و محسن مهرگانی توسط مامورین امنیتی در اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

یکشنبه 16 دی 97

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah