در حالیکه حمایت از اسماعیل بخشی کارگر شکنجه شده هفت تپه روز به روز افزون میشود روزیکشنبه شانزده دی نودوهفت کانال نیشکر هفت‌تپه از تحت فشار قرار دادن خانواده اسماعیل بخشی برای تکذیب شکنجه توسط وزارت اطلاعات خبر داد.
پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه‌هایی از شکنجه‌های اعمال شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب‌وشتم سپیده قلیان ، از روزهای قبل، اسماعیل بخشی و اعضای خانواده اسماعیل بخشی تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.
اسماعیل بخشی در مقابل این درخواست مقاومت کردوبه همین علت مامورین سرکوبگرامنیتی با تماس با خانواده اسماعیل بخشی و تهدیدهایی علیه اسماعیل بخشی و سایر افراد خانواده، از آنها خواسته‌اند دست به تکذیب گفته‌های اسماعیل بزنند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah