روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷
قطارهای ترن ست تهران-مشهد و تهران-یزد شرکت رجا تعطیل اعلام شد. علت این تعطیلی را گرانی قطعات و خدمات مربوط به قطارها عنوان کردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah