نیشابور
ماموران سرکوبگر دروحشت از فراخوان اعتراضات در نیشابور در میدان اصلی شهر برای جلوگیری از تظاهرات جمع شده اند
17 دی 97دوشنبه

تبریز
حضورماموران سرکوبگر دروحشت از فراخوان اعتراضات در چهارراه آب رسان درتبریز
17 دی 97دوشنبه

 
دزفول
حضور نیروهای سرکوبگر در خیابانهای شهر دروحشت از فراخوان روز دوشنبه برای اعتراضات گسترده
17 دی 97دوشنبه

 

 
کرمانشاه
میدان آزادی حضور نیروهای سرکوبگردروحشت از فراخوان اعتراضات در روز دوشنبه 17 دی در میادین
17 دی 97دوشنبه

 

 
اهواز
تجمع مردم معترض درخیابان نادری شکل گرفته
دوشنبه 17 دی 97

وحشت رژیم از فراخوان برای اعتراضات گسترده در اراک در روز دوشنبه هفدهم دی
17دی 97 دوشنبه

photo_2019-01-07_16-33-05

تهران میدان انقلاب
رژیم دروحشت از فراخوان برای تجمع واعتراضات امروز دوشنبه اقدام به گسیل نیروهای امنیتی در سطح شهر ومیادین کرده است.
دوشنبه هفدهم دی نود وهفت

photo_2019-01-07_17-52-08.jpg

تجمع اعتراضی جوانان در عسلویه در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی در ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی
دوشنبه هفدهم نودوهفت

photo_2019-01-07_17-52-34.jpg

حضور نیروهای سرکوبگر در میادین شهر کرمانشاه
دوشنبه هفدهم دیماه نودوهفت

photo_2019-01-07_17-53-29.jpg

حضور نیروهای سرکوبگر در میادین شهر تبریز
دوشنبه هفدهم دیماه نودوهفت

photo_2019-01-07_17-54-06.jpg
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah