پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی،هشتگی با عنوان من_هم_شکنجه_شدم برخی موارد اعمال شکنجه در زندان ها از سوی شکنجه شده گان مطرح شده است.
شیما بابایی از دختران خیابان انقلاب در پستی در اینستاگرام نوشته:
«دلیل برهنه کردن زندانی سیاسی چیست؟»
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah