تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و گرانی ها

چهارشنبه ۱۹دی ۹۷

photo_2019-01-09_10-24-45.jpg

ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان در مسجد گلزار اصفهان برای حقابه خود امروز ۱۹دی۹۷

photo_2019-01-09_09-19-03.jpg

حضور نیروهای سرکوبگر برای مقابله با کشاورزان اصفهانی طبق فراخوان برای تجمع
چهارشنبه ۱۹دی۹۷

unnamed.jpg

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah