اینجا خراسان و آستان قدس رضوی است. (حرم امام رضا هشتمین امام شیعیان که نان دانی آخوندها و منجمله خامنه ای و نماینده اش آخوند علم الهدی است.) در اینجا که یک امپراطوری مالی است. زنی در برابر دکه نان رضوی در جستجوی نان درسطل زباله است! این امپراطوری مالی ضمن بهره‌مندی از بودجه‌،درسال فقط ۱۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهد.
آخوند علم الهدا که میمون وار منبر می رود نماینده غارت و چپاول و جنایت و فساد است. ماننده همه آخوندها دست بده و دزدیش خیلی خوب است اما دست بده ندارد. لقمه نان را از شکم گرسنه مردم هم بیرون می کشد. چه باید کرد و چه بایدش کرد؟ هم وطن قیام تنها راه چاره است. قیام کن.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah