بنا به اخبار منتشره ساعت ۹ شب گذشته مامورین امنیتی امیر حسین محمدی‌فرد و همسرش ساناز الله یاری سردبیر و عضو تحریریه نشریه گام را در منزل پدری دستگیر کردند.
آنها مطالبی در حمایت از اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر نوشته بودند.

پنجشنبه ۲۰ دی۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah