ورودی ورزنه

تداوم تحصن کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به وعده‌های دروغین مسئولین نظام
جمعه ۲۱ دی ۹۷
http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah