جیسون رضائیان که مدتی در زندان رژیم ایران بوده اکنون درخواست یک میلیارد غرامت کرده است! وی پس از آزادی از زندان مخالف سرسخت تحریم رژیم و یکی از دشمنان جنبش اپوزسیون آزادیخواه مردم ایران بوده است و حالا برای مدتی که مهمان آخوندها بوده و حسابی ناز و نوازش شده و جیبش را پر کرده اند که چکار کند و چه بگوید درخواست غرامت یک میلیاردی کرده است! آقای حسن دائی در این رابطه نوشته اند:
بابا دمت گرم. چطور حساب کردی که یک میلیارد شد؟حالا می فهمم چرا با تحریم مخالفی. آخر باید بتواند نفت بفروشد تا خسارت تو را بدهد. مرد حسابی اگر برای چند ماه زندان به تو یک میلیارد بدهند، دهها هزار خانواده عزیزانشان در زندان تکه تکه شده اند. قبول نداری برو خاوران.

دیماه  ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah