مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که در روز ۱۸ دیماه ۹۷ هنگامیکه

در دفاع از یکی ا زموکلانش بود بازداشت شد.
به گفته یکی از نزدیکان این مسعود شمس نژاد نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات اورا با چشم بند به بازداشتگاهی در خیابان دانشکده شهر ارومیه منتقل کرده و وی را تحت شکنجه قرار داده اند .
اما پس از مراجعه همسر این وکیل دادگستری در روزهای ۱۹ و ۲۰ دیماه؛ او توسط وزارت اطلاعات تهدید شده است که حق ندارد باکسی سخن بگوید همچنین فرزندان خردسال اورا نیز تهدید شده اند .
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah