چه کسی مانع مردم ایران به دمکراسی است؟! از نظر این شیاد وقاحت پیشه که مردم را ابله پنداشته مشکل خود مردم ایران هستند و ایشان تنها و یگانه مدافع دمکراسی با التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی نظام هستند!
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah