ماموران شهرداری کرمان دو کودک کار که مشغول گل فروشی  بودند را گرفتند و برای آزاد شدن به آنها با تهدید گفتند به شرط خوردن گلبرگ و ساقه و حتی نایلون گل ها آزادشون می کنند

از این وحشی گری فیلم گرفتن و نشر هم دادند!
بر این بیداد اگر ساکت بنشینیم گناه است.

 

http://t.me/begoona1

https://www.instagram.com/begoonah