جسد مصطفی حمیدی در حوالی اراک در اثر خفگی ناشی از دود اگزوز ماشین، یافت شده است.
وی به خاطر دفاع از حقوق کارگران زحمتکش هپکو اراک، بارها از سوی مامورین امنیتی تهدید به مرگ شده بود.
شک نباید کرد که این جنایت توسط ماموران امنیتی رژیم انجام شده و کارگران در اعتراض به قتل یکی از مدافعان خود نباید ساکت بنشینند.

یکشنبه ۲۳ دی ۹۷

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah