امروز دوشنبه ۲۴دیماه ۹۷ فعالان محيط زيست وهموطنان اهوازى در كيانپارس جنب كتابخانه مركزى

تجمع كردند اما نيروى سرکوبگر انتظامى از تجمع جلوگيرى كرده و شمارى از معترضان به انتقال آب کارون

به شهرهاى مركزى را بازداشت كردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah