فرهنگیان خواهان یک بیمه کارآمد هستند
بیمه کارآمد بیمه ای است که اولا قانونی باشد. دوما پوشش مناسب داشته باشد . سوما با اکثر مراکز درمانی معتبر و مجهز طرف قرارداد باشد و نهایت فاکتورهای درمانی را در پانزده روز تسویه نماید.
بیمه کارآمد یکی از خواسته های معلمان زندانی برای شاغلین و بازنشستگان است.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah