امروز مردم گنبدکاووس در پایان سخنرانی آخوند شیاد روحانی در ورزشگاه این شهر، شعار «گرانی، گرانی» سر دادند اما کارگزاران رژیم با پخش موزیکی با صدای بلند، سعی کردند مانع از شنیده شدن صدای مردم و ادامه شعار ها شوند.
دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah