زندانی سیاسی سهیل عربی بعلت خونریزی مستمر پس از گذشت ماهها شکستگی بینی، در وضعیت جسمی وخیمی بسر می برد.
زندانی سیاسی سهیل عربی بطور مستمر علاوه بر درد کشنده از ناحیه بینی شکسته، دچار خونریزی مستمر است.
سهیل عربی بارها برای مداوا درخواست اعزام به بیمارستان خارج از زندان را داده اما دژخیمان در زندان برای شکنجه کردن این زندانی، به درخواست او پاسخی نمی دهند.
فضای داخلی بندهای این زندان به دلیل نداشتن وسایل گرمایشی بشدت سرد است و زندانیان زیادی در زندان تهران بزرگ سرما خورده اند.
زندانیان این بند در سرمای شدید از داشتن آب گرم برای استحمام نیز محروم هستند.

دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah