بیش از یک ماه است که مازیار سید نژاد فعال دانشجویی سابق و از فعالین کارگری می گذرد .

وی در بازداشت اطلاعات اهواز بسر میبرد. اما هیچ خبری در باره و ضعیت وی در دست نیست.
گفته میشود این زندانی در رابطه با کارگران فولاد اهواز بازداشت شده است.

سه شنبه ۲۵ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah