محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم در صفحه توئیتر خود نوشت:
#خبر_خوب طلب شما،بامداد با وزرایICT دولتهای ۸ام تا ۱۲ام به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم.ماهواره‌بر با طی ۲مرحله موفق،در مرحله۳ به سرعت کافی نرسید و «پیام» در مدار آرام نگرفت.»
نگفته کجا آرام گرفت!
یعنی فرستادیم ولی نفهمیدیم کجا رفت!

دیماه نودوهفت

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah