نیروهای مرزی جنایتکارغروب روز سه شنبه ۲۵دی در روستای رازی بخش قطور در مرز خوی ارومیە دستەای از کولبران را بە رگبار بستند.
که یک کولبر با هویت عبدالله یوسفی  از ناحیە سر مورد اصابت قرارگرفت و جان باخت و یک کولبر دیگر با هویت احسان خالدی بە شدت زخمی می‌باشد.

چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah