دولت فرانسه روز چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ پرتاب ماهواره از سوی رژیم ایران را محکوم نمود و آن را نقض قعطنامه های سازمان ملل نامید.
آنیس ون در مول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در مورد پرتاب شکست خورده یک ماهواره از سوی رژیم ایران گفت: «برنامه [موشکهای] بالستیک ایران اسباب نگرانی جامعه جهانی و فرانسه را فراهم کرده است.» فرانسه از رژیم ایران خواست فعالیت های موشکی خود را متوقف کند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah