بوشهر

سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی سایت ۲ عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده
امروز پنجشنبه ۲۷دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah