به گزارش رویترز این دیپلمات آلمانی اخطار داد: جمهوری اسلامی ایران با جاسوسی در آلمان در واقع به پای خودش شلیک میکند!
جمعه ۲۸ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah