سایت اکسپرس (انگلستان) ۱۶ژانویه۲۰۱۹
یک سند تکان دهنده که توسط شورای ملی مقاومت ایران منتشر شده،نشان می دهد رژیم ایران، «تونل ها و ساختمان های زیرزمینی را برای برنامه های حساس امنیتی و نظامی برای مخفی کردن سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک» ایجاد کرده است.
این سند، سپاه پاسدارن رژیم ایران را متهم به تولید و مخفی کردن موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای می کند.
گزارش شورای ملی مقاومت ایران با عنوان «توسعه وگسترش موشک بالستیک رژیم ایران» می گوید:«بر اساس جمعبندی بدست آمده از شکست رژیم ایران در جنگ ایران و عراق،مقامهای رژیم حفر تونل ها و ساختن تاسیسات زیرزمینی برای تجهیزات حساس امنیتی و نظامی شان را شروع کرده اند»‌.
گزارش ادامه می دهد: «تصمیم گرفته شد که تمامی سایت های حساس نظامی، تاسیسات مرتبط با پروژه‌های اتمی و تاسیسات مربوط به موشک های بالستیک، باید به سایت های زیرزمینی یا سایت های ساخته شده در درون کوه ها منتقل شوند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah