برای نمونه یک دونه آدم توی این نظام پیدا نمی کنید. همه شون جانورانی آدم نما و فاسد و دزد و جنایتکار هستند.
آیا باید بگذاریم اینها این همه جرم و جنایت و دزدی بکنند و ما در فقر فلاکت و سیه روزی زندگی کنیم و فلنگ و ببندن با پولهای ما مردم ایران؟!
ای ننگ بر آن کس که این ستم را بپذیرد.
بخواهید همه از اینان کینتان
وگر خشت بود بالینتان

شنبه ۲۹ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah