عصر روز جمعە ٢٨ دی ٩٧ یک جوان کولبر ۱۹ ساله به نام حدیدباباجانی فرزند برهان اهل روستای قشلاق از توابع بخش شاهو واقع در شهرستان روانسر کرمانشاه در اثر انفجار مین درکوهستان های مرزی نوسود و در محلی بە نام ”ملەگاه“ از ناحیە مچ پای چپ بە شدت زخمی شد.
لازم به ذکر است که در سال ٢٠١٨ میلادی، ٢١ کولبر کرد در اثر انفجار مین قربانی شدەاند کە ٥ تن از آنها جانشان را از دست دادەاند.
۲۹ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah