شلاق و شکنجه یک جوان به خاطر خوردن مشروب توسط ماموران خونخوار نظام
در نظام آخوندها خون رز حرام اما خون و مال مردم خوردن حلال است!

ای مفتی شهر از تو پرکار تریم

با این همه مستی از توهشیارتریم

ما خون رزان خوریم و تو خون کسان انصاف ده کدام یک خونخوار تریم

رز یعنی انگور

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah