اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف فوری دولت است
۳شنبه ۲بهمن ساعت۱۰
مقابل وزارت کار و رفاه
گروه اتحاد بازنشستگان

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah