خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی نوشته اند :
این نامه تجدید نظرخواهی سهیل است که دراعتراض به ۲۰ماه حکم جدید نوشته است .صدایش باشید تااین حکم ناعادلانه اجرانشود.
شنبه ۲۹ دی ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah