علی و سعید و حمید امیرشکاری،‌سه پسر مبارز مادر امیرشکاری اعدام شدند.
جعفر‌ریاحی همسر فریده امیرشکاری بود که به همراه برادرش محمدصادق‌ریاحی در شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند، برادر دیگرشان، علی ریاحی نیز در سال ۱۳۶۱ تیرباران شد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah