در ۲۶ دی ماه ۵۷ محمدرضا پهلوی در اثر قیام مردم درهم شکسته و ترسان از ایران فرار کرد.
روز ۳۰ دی ۱۳۵۷ مردم با تجمع در مقابل زندان قصر حکومت پا بگور شاه را وادار به آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی که اکثرا زندانیان مجاهد و فدایی بودند کردند که در بین آنها چهره هایی چون مسعود رجوی، موسی خیابانی و… بودند.
این اقدام مردم دست رژیم شاه در کشتار زندانیان سیاسی را بست و مسعود رجوی شاخص ترین چهره اپوزسیون در مقابل خمینی شد. اگر مسعود رجوی نبود امروز رژیم خمینی هم در چنین روزی که راهی جز سقوط و سرنگونی ندارد نبود.
او هشیارترین و جسور ترین رهبر سیاسی بود که دست خمینی را از همان آغاز خوانده بود و با اتخاذ وا کردن مشت خمینی و ایستادن در برابر وی مقاومت به هر قیمت را برگزید.
او شمار زیادی از یاران هم بند و زنجیر خود در رژیم شاه از جمله موسی خیابانی، اشرف رجوی، محمدرضا سعادتی، محمد ضابطی و .‌‌.. همچنین چهره هایی چون شکرالله پاکنژاد را از دست داد اما سازمان رزم و یک ائتلاف سیاسی برای جایگزین جمهوری اسلامی را حفظ نمود.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah