زندان و شکنجه و بازجویی و اعتراف و اعدام و… نظامی که پاسخ مطالبات کارگران را با شلاق و شکنجه و اعتراف گیری های اجباری می دهد نظامی درمانده و رفتنی است که از هر صدایی وحشت دارد و رعشه مرگ بر اندام فرتوتش می افتد.

یکشنبه ۳۰ دی ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah