فرانسه 24 خبر داد که ارتش اسراییل شب گذشته ضرباتی را علیه مقرهای سپاه قدس پاسداران در داخل سوریه وارد کرده است.
برخی گزارشها حاکی از کشته شدن ۱۱ تن از شبه نظامیان است.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah