۵ بهمن ۹۷
وحید صیادی نصیری یک فعال و زندانی سیاسی بود که در اثر اعتصاب غذا جان باخت.
وی خواهان بازگشت به بند زندانیان سیاسی بود و برای همین اعتصاب غذا کرده بود، اما به خواسته وی توجهی نکردند و در اثر اعتصاب غذای طولانی جان باخت.
روحش شاد و یادش گرامی باد
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah