برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی والایی شهروند اهل سرپل ذهاب، روز شنبە (٦ بهمن ٩٧ / ٢٦ ژانویە ٢٠١٩) پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.
بە گفتە یک منبع مطلع، علی والایی بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران احضار و بازداشت شدە است.
این شهروند کرد هم اکنون در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سرپل ذهاب بە سر می برد و خانوادەاش تاکنون نتوانستەاند کە با وی تماس برقرار کنند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah