برای اختلاس های میلیاردی که مردم را به جایی رسانده اند که مجبور به مرغ دزدی شدند حکمی وجود ندارد، چون چاقو دسته خودش را نمی برد !
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری لالی، یک انسان نیازمند را در این وانفسای تنگی و گرانی و گرسنگی، بدلیل سرقت یک مرغ از یک مغازه، به ۳سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم کرد!
هموطنان عکس و نام و مشخصات و آدرس این رئیس بیدادگاه را بفرستید تا شناسایی و روزی به سزای اعمالش برسد.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah