رضوان خان بیگی همسر بهفر لاله زاری با حداقل ۲ نفر دیگر اواخر دی ماه دستگیر شده و از محل نگهداری و هویت و سرنوشت همراهان وی اطللاعاتی در دسترس نیست .
اتهامات خانم بیگی تبلیغ علیه نظام عنوان شده که توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین به وی تفهیم اتهام شده و از قبول وثیقه خود داری کرده و تمدید بدون تاریخ بازداشت اقدام نموده صدور کیفر خواست (درخواست مجازات)محکومیت شده و پرونده مشترکشان به دادگاه انقلاب ارسال شده .
لازم به ذکر است ایشان در بند نسوان اوین زندانی میباشد‌.

دوشنبه ۸ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah