خاش

تجمع گروهی از مردم جلو فرمانداری در اعتراض به کشتار خودسرانه تیم های عملیاتی وابسته به اداره اطلاعات
۷/بهمن/۹۷photo_2019-01-28_16-13-37.jpgتجمع اعتراضی خریداران خودرو درمقابل وزارت صنعت
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷

photo_2019-01-28_16-14-51

بروجرد تجمع کارگران شهرداری دراعتراض به ۹ ماه حقوق عقب مانده
دوشنبه ۸ بهمن
photo_2019-01-28_16-15-51.jpg
اعتصاب رانندگان کارخانه سیمان
در گزارش به محل اعتصاب اشاره ای نشده اما روی تابلو » شرکت حمل و نقل آبادان » نوشته شده است.
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷

مشهد

تجمع وتحصن اعتراضی اتوبوس رانان مقابل ساختمان شورای شهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان
دوشنبه ۸ بهمن ۹۷photo_2019-01-28_16-17-37.jpg
تهران دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷ تجمع خریداران بهمن خودرو،
در اعتراض به قیمت بالای خودروها

تهران تجمع خریداران ایران خودرو، صندوق دار در اعتراض به قیمت بالای خودروها
تجمع کنندگان شعار می دهند:
» دویست و هشت صندوق دار وزیر خوابی یا بیدار

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah