روز دو شنبە ٨ بهمن ٩٧ محمد علی زحمتکش معلم آموزش و پرورش شیراز وفعال صنفی ، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به کارگزاران رژیم و حضور در تجمعات صنفی معلمان در شیراز و تهران، به ۲ سال زندان و یکسال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شد.
محمدعلی زحمتکش موظف است در هنگام تبعید،بطور روزانه خود را به اطلاعات سپاه شهرستان ارسنجان معرفی کند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah