به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دو شنبە ٨ بهمن ٩٧، یک کولبر اهل ماکو در مرزهای این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگررژیم جانش را از دست داد.
هویت این کولبر جوان ”حسین بلخکانلو اقدم“ اعلام شدە کە ارتفاعات مرزی نزدی روستای ”یارم قیە“ مورد اصابت نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر در حالی مورد اصابت مستقیم نیروهای مسلح قرار گرفتە است کە هیچ گونە جنسی را همراه نداشتە است و این نیروها ازفاصله نزدیک بە وی شلیک کردەاند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah