در چهل سالگی عمر نظام
کروموزوم های پنهان
همان آزادیخواهان کوچک
با رسیدن به بلوغ خویش
مهیای رستن از زنجیرهای استبداد
گشتند!
آری ، آزادی تا ابد زنده است ،
تا روزیکه آخرین قطره خون در
رگهای آخرین آزادیخواه، حامل
آخرین کروموزوم خواهد بود.
ما نخواهیم مرد اما شاهد نابودی
دیکتاتورهای کوچک و بزرگ بسیاری
بودیم !
آنان با نامهای سیاه به دیار نابودی
پا گذاشتند و آزادیخواهان قرنهاست
در اندیشه مردمان آزاد زندگی کردند!
بوی آزادی را در قطرات باران استشمام
میکنم ، این حقیقتی است که ما را زنده
نگهمیدارد!
واحد.یان
شب بارانی مشهد
۹/بهمن ۹۷