به گزارش سازمان حقوق بشری «هنگاو» غروب روز دوشنبە (٨ بهمن ٩٧ / ٢٨ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح رژیم در ارتفاعات روستای ”برویشکانی“ از توابع بخش ”نەنور“ شهرستان بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند کە دو تن از کولبران بە شدت زخمی شدەاند و هم اکنون د ربیمارستان صلاح الدین بانە تحت مراقبت های پزشكی می باشند کە وضعیت سلامتی یکی از آنها وخیم می باشد.
دستەای دیگر از کولبرها پس از شلیک این نیروها از مسیر اصلی خارج شدە و بە دلیل گم کردن راه خود، دو نفر از آنها در اثر سرمازدگی جانشان را از دست دادەاند.
هویت یکی از دو کولبری کە در اثر سرما جانش را از دست دادە است ”سامان صالحی“ ٢٢ سالە و اهل سقز می باشد . همچنین محمد کریمی فرزند حاجی حسن و اهل روستای شوی بانە جانش را از دست دادە است. هویت دو کولبر دیگر تاکنون احراز نشدە است.
خبرها حاکی از این می باشد کە سرنوشت یک کولبر دیگر نیز نامعلوم می باشد و تلاشهای برای پیدا کردن وی ادامە دارد.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah