این کمکها شامل مواد غذایی و دیگر ما یحتاج مردم سیل زده شهر رفيع در خوزستان است که از سوی فرهنگیان جمع آوری شده است

سه شنبه۹بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah