کمپانی امینت اینترنتی FireEye در گزارشی پرده از فعالیتهای تروریستی رژیم ایران در پوشش کمپانی موسوم به APT۳۹ کنار زد.
این گزارش با عنوان «ای.پی.تی۳۹: گروه جاسوسی سایبری ایران بر روی اطلاعات شخصی متمرکز است» منتشر شده است».
فایرآی که این گروه جاسوسی سایبری رژیم را از سال ۲۰۱۴ دنبال کرده است تأکید می‌کند که آنچه APT۳۹ را از سایر گروه‌های جاسوسی رژیم متمایز می‌کند تمرکز آن بر روی سرقت اطلاعات شخصی کاربران است.

به این ترتیب که این گروه دست به حملات مختل کننده نمی‌زند بلکه روی عملیات مانیتور کردن شناسایی و دنبال کردن کاربران متمرکز است تا از اطلاعات آنها برای کارزارهای آینده رژیم ایران استفاده کند. تمرکز این گروه جاسوسی روی شرکتهای ارتباطاتی است و در خاورمیانه، بخشی از اروپا و آمریکا فعالتیهای جاسوسی خود را پیش می‌برد.
شرکت فایرآی در گزارشش آورده است: داده‌های هدفمند پشتیبان بر این باور هستند که مأموریت کلیدی APT۳۹ این است که پیگیری و یا نظارت بر اهداف مورد علاقه، جمع‌آوری اطلاعات شخصی، از جمله برنامه‌های سفر، و جمع‌آوری اطلاعات مشتری از شرکتهای مخابراتی کند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah