خشم و نفرت جوانان از رژیم و از دین و آیین ضدانسانی و ضداسلامی که آخوندهای حاکم و این رژیم فاسد مظهر آن هستند و روی‌آوردن آنها به نیروی برانداز و سرنگون‌کننده البته بسیار جدی و البته مایهٔ نگرانی رژیم است. اما این یک مسأله و بحران جدید نیست؛ اگر ‌چه مدام در حال تعمیق و گسترش است.
ضمن این‌که رژیم با چنان بحرانهای اقتصادی و سیاسی فوری و عاجلی مواجه است که مسأله فکری جوانان نسبت به آن فرعی تلقی می‌شود.
یک بحران مادی و عینی
یکم)‌ وضعیت سیاسی!
دوم) وضعیت اقتصادی!
حرف کارشناس‌های نظام چیست؟
مشکل جوانان چیست؟
… مشکل و مسأله اصلی جوانان هم معضل کار و معیشت و نان و آزادی‌های دمکراتیکی است که از آنها محروم هستند. معضل حاکمیتی است که امکان رشد برابر و بهره‌وری برابر از امکانات مملکتی را از جوانان سلب کرده است! نه مزخرفاتی که خامنه‌ای می‌گوید!
واقعیتهای صحنه چیست؟
واقعیت‌های صحنه بی‌تردید بسا مهیب‌تر از آن چیزی است که به زبان کارشناسان و اقتصاددانهای حکومتی جاری می‌شود یا در مجلس بیان می‌شود. واقعیت چیزی است که گدازه های آتشفشانی اش در خیابانهاست.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah