دستشون درد نکند. بازم از این کارها بکنند و بجز مردم ایران حساب های کاربری هرچه رژیمی است را ببندند.
ویروس کمتر فضای مجازی بهتر
جمعه ۱۲ بهمن ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah